Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

160v

 1. nečastivi irod car 7 tisuća
 2. mladienacь i tadai bi ubie-
 3. nь prorokь zaharija među crk-
 4. vomь i među ôtaremь i toga-
 5. i radi veli postiti sai 12 p-
 6. etka veli ednomь dne jasti
 7. suha kruha i vode a ne jasti smo-
 8. ka ni soli ni vina i kada dođe
 9. tarasie židovinь u hraminu i r-
 10. eče levteriju ne znašь ô 12
 11. petku a u ino me uprio esi i p-
 12. oče mu ihь kazati levterie i k-
 13. ada onь ču ere ihь zna levte-
 14. rie tada reče po istinu boga
 15. toi ti e povidio sinь moi malehь
 16. i poimi nožь i zakla sina svoga
 17. i kada vidie da e učinio nepov-
 18. inu krvь tada samь sebe ubo-
 19. de i bista oba mrtva amenь

(35) Počine čtenie sv(e)td(o)ga Anbroža

 1. Počine . čtenie . sv(e)td(o)ga . anbroža .
 2. Piše sveti amrozь brati-
 3. e vidiehь 9 muka glav-
 4. niehь koe su ôdь lože malie
 5. koiemь nie ni čisla 1 mu-
 6. ka estь oganь tolikoi vrućь

161r

 1. i žestokь i takoi se ukazue ka-
 2. da bi se sve more ôbratilo i s-
 3. ve rieke i svi istočnici koi
 4. su pod nebomь a na zemli da ga
 5. ne bi edne iskre ugasili i o to-
 6. gai ogna i o te toplosti ish-
 7. ode na si svietь sve sunčane
 8. stvari i topline i omare sa zn-
 9. oemь ôd vrućosti i topline
 10. iezero pakleno 2 muka črv-
 11. i neusipani koi nigdarь ne um-
 12. iraju a duzi su 2 lakti a širo-
 13. ci 2 pedi oni su mnogo grda
 14. uzora i vele strašna krčani-
 15. ja i oni živu u ognu kako rib-
 16. a u moru po svomu običaju oni
 17. imaju esti telesa človieča b-
 18. ez prestanka uviekь u ezeru
 19. ognanomu 3 muka estь stu-
 20. denь i groza tolikoi stude-
 21. na i luta koliko se ne more ezi-
 22. komь povidieti u toi stude-
 23. ni estь kamenie i ledь kako-
 24. no britve ostre i u toizi
HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3