Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Sadržaj Libra od mnozijeh razloga

Pregled sadržaja Libra, prema izvornoj paginaciji (prema latiničkom izdanju koje priprema Matica hrvatska za listopad 2020. godine):

 

Uvodna riječ

 

 

Libro u hrvatskoj književnoj historiografiji

 

 

O pismu i latiničkom prijepisu Libra

 

(1)

Cviet ôd krieposti

 

 

Ôd mudrosti (19)

1a1

 

Ôd mahnitosti (20)

1a

 

Ôd pravde (21)

1b

 

Ôd nepravde (22)

3a

 

Ôd viere (23)

3b

 

Ôd neviere (24)

4a

 

Ôd istine (25)

4b

 

Ôd laže (26)

5a

 

Ôd jakosti (27)

5b

 

Ôd straha (28)

6b

 

Ôd taĉe slave (30)2

7a

 

Ôd nastojanja (31)

7b

 

Ôd nenastojanja (32)

8b

 

Ôd spoznanja (33)

9b

 

Ôd nespoznanja (34)

11a

 

Ôd umilenstva (35)

11b

 

Ôd oholasti (36)

13a

 

Ôd zahusnutja (37)

15a

 

Ôd garla (38)

15b

 

Ôd čistoće (39)

16a

 

Ôd grieha putenoga (40)

17b

 

Ôd razloga aliti ôd miere (41)

19b

(2)

Čtenie priekrasnoga Iôzefa (...)

25b

(3)

Ôd smarti čtenie

28a

(4)

Čtenie svetoga Tome

28b

(5)

Nauk primudroga Akira

32a

(6)

Čtenie ôd Abrama

37b

(7)

Ôd smarti Abramove

39a

(8)

Pjesma o kraljici nebeskoi

41b

(9)

Početak svetôga evanđelia po Matiju

42b

(10)

Istoria ôd svetoga Ivana Zlatousnika

43a

(11)

Istoria ôd svetoga Đurđa

46b

(12)

Skazanie i pripovidenie ôd suda velikoga

49a

(13)

Istoria ôd svetoga Žuliana

57a

(14)

Kontrestanie i pripoviedanie ôd čovieka živa (...)

61a

(15)

Osvećenie Isukarstovo koie učini kral Vespezian (...)

69a

(16)

Izgovorenie ôd carkve ôd svete Marie de Lorite (...)

90a

(17)

Istoria od uzkarsnutia Isukarstova

92b

(18)

Sud veliki gospodinov kako piše sveti Matie

124a

(19)

Kalendar za vračanje

127a

(20)

Prilike i sni ôd Daniela proroka

128a

(21)

Bogolubno govorenie pet očenaši (...)

140b

(22)

Razne molitve

142a

(23)

Pjesma: Molim te bože moi oti mi milos dati

142b

(24)

Strašno prieđenie ôd smarti

143a

(25)

Veras pustošniem mladcem

144a

(26)

Tužba na sai sviet

144a

(27)

Tužba na zgode sega svita

144b

(28)

Piesanca Gospi

145a

(29)

Piesan ka Bogorodici (...)

148a

(30)

Razne molitve

148a

(31)

Tužba: Probudi se jure duše

149a

(32)

Nauk čoviečanskii

152a

(33)

Čtenie Barnarda

153b

(34)

12 petaka od duše

158a

(35)

Čtenie svetoga Anbroža

160b

(36)

Deset zapoviedi

162b

(37)

7 smartnieh grieha

166a

(38)

Molitva svetoga karsta

168b

(39)

Molitva svete Gospođe od sedam radosti

169b

(40)

Molitva svetoga Nikole

171b

(41)

Čtenie ôd Aluberta

171b

(42)

Čtenie ôd blaženoga Agustina

175a

(43)

Molitva ôd sedam riečii

176b

(44)

Molitva ôd Gospodina

178b

(45)

Molitva ôd Gospođe

178b

(46)

Molitva (druga od Gospođe)

179a

1 Numeracija u ovom stupcu odnosi se na raspored sadržaja po folijima u izvorniku.

2 29. cjelina je u ovom prijepisu Cvijeta, u Libru, preskočena.

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3