Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

142 v

(23) Pjesma

 1. molimь te bože moi kti1 mi milosь dati
 2. da jurь pođu u tvoi vinogradь težati
 3. a plaća za trude ona će bitь dosьti
 4. kano tvoio bude ugodьna milosьti
 5. da mi većь svietovьna ne hine ni lažu
 6. ierь su sva êadovьna premьda se ne kažu
 7. ierь varьšu nadima kruhь miesi ôd stiene
 8. rešetomь uzima vodu izь dubine
 9. mriežomь posьred zime onь ti se zaĉita
 10. tko ufa sa svieme u stvari ôd svieta
 11. ti si sviehь iedino ufanьie ki si troi
 12. vanь koga nie ino veselьie ni pokoi

143r

+

(24) Naiprie strašno prieđenie ôd smarti

 1. počine . skuplenie . novo .
 2. Skuplenie ôd stvari noviehь duhovniešь to ie(s)tь
 3. hvale kapituli složene ôd razliciehь mu-
 4. darca istoriane Naiprie strašno prie-
 5. đenie ôd smarti
 6. Ia iesamь smartь strahovita svarha napoko-
 7. nia ôd svake stari stvorene ôd ovoga života
 8. i moia strašna trublia svakoga saziva
 9. bezь pogledania na svarhu ôd naravi ~ ~
 10. i meni prihodi da vasь svietь raščinamь
 11. bezь trieske i bezь svake arvagnie
 12. svaki svezanь uzao i tvarь zamaršenu
 13. ia razmaršuiu i rastarputĵlamь ali ga napo-
 14. konь razbiamь
 15. sviete sliepi o svite2 [.] nerazumni i ludi
 16. pavarzi tvoiu oholasь i tvoiu ludosь
 17. postavi tvoiu lakomosь i živi čisto
 18. zaĉo supročь meni ne valia ni malo ni mnogo
 19. pusti svaku zledь u koiu3 si ti se zamotao
 20. zaĉo u kratko brieme učinim te iestoisku carvomь
 21. Ovo ôd spasenia vrieme primleno
 22. obratit se g bogu poteži se barzo
 23. zaĉo s rukami otvoreniemi stoi gorie
 24. da učini telesa naša sve sa sviemь od4 ozdravlena
 25. koia se dosle stala neozdravlena ~ ~ ~ ~

1 Rešetar je ovu riječ prepisao kao »(o)ti«, no vjerojatnije je da stoji oblik »kti«. (1926: 187)

2 Rešetar ovdje piše »sviete«. (1926: 188)

3 Rešetar ovdje piše »koio«.

4 U Rešetarovu prijepisu ova je riječ preskočena ili se tretirala pogreškom.

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3