Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

89v

 1. razgvartati . a nietko . ognemь . a nietko . izsieći
 2. našasta . bii . iedna . smartь . nemilostiva . i pukь . vasь . kolikь
 3. za vidieti ga . za pravdu . bii . ludctvo . oružano . i oruža se . ludct-
 4. vo . na veću . moćь . na tamnicu . pođe . mnoĉvo . i otvoriše ju . bezь
 5. uzdaržanja . zatoi . pilata . martva . nađoše . i onakoi . martva
 6. na placu ga . ponesoše
 7. i onaki . martavь . bi . mnogo . izgarđenь . i poslie . u pečahь . bi
 8. varženь . psomь . i poslie . u kuću . svak se . iestь . vratio . puni . rad-
 9. osti . svi . oni . rimlani . tiberio . vazda . zovieše . boga . blaže-
 10. noga . tito . i vespezianь . i negovi . baruni . velici . u nihь . zemle
 11. poslie se . vratiše . s radostju . i s veseliemь . veliciemь . vazda
 12. boga . hvaleći
 13. s veseliemь . onomui . koi ie . otacь . viečni . da . psomь . saračin-
 14. omь . iest se . učinila . ĉeta . da . grebь . boži . na naše . vladanie
 15. s našomь . jakostju . dobit se . može . isukarst namь . darovao
 16. i činio . uviek e . ôd duša . našiehь . tvardo . skroviĉe . kakoto
 17. titu . i vespezianu
 18. ovomui . našemu . gradu . dubrovniku . koii . mnoziemь . grivь
 19. i ôd mnoziehь . nenavidienь . zaĉo . raste . svaki . danь . u jakosь
 20. iedanь . danь . veće . negoli . drugi . uzgoru . ide . čuvai ga . bože
 21. ôd svakoga . zloga . osuđenja . i sveta . gospođa . i sveti . vlasi
 22. koi . iesu . glave . ôd ovogai . grada
 23. gospodo . tko . dobro . čini . vazda . raste . nahodi se . dobarь
 24. i dobri . činitelь . i tko . svoie . vrieme . proviđa . i mieri
 25. s veseliemь . i s vieromь . ima se . naći . molimo . boga . da . tko

90r

 1. ovoi . pismo . izvadio . iestь . za hotiet vi . ugoditi . i tko ju
 2. uzlega . bog mu . dao . životь . i kralevstvo . poslie . na smarti
 3. svarši se . osveta . našega . gospodina . isukarsta . učinena . po
 4. titu . i po vespezianu . amenь . amenь . amenь
 1. Počine . izgovorenie . ôd carkve . ôd svete . marie . de lor-
 2. ite . i kako . ona . dođe . sva . na zemlu . i kako . bi . prinoše-
 3. na1 . ôd ruku . anđeosciehь

(16) Počine izgovorenie ôd carkve ôd Svete Marie de Lorite (...)

 1. tko . hoće . znati . za svoju . devocionь . vrieme . i po koi . nači-
 2. nь . i po koi . putь . dođe . u italiu . ovai . sveta . maria . de lori-
 3. ta . legai . devoto . ovui . besiedu . nemoi mu . biti . fastidi-
 4. ozo . i blagosovlenь . budi . ôd oca . i ôd sina . i ôd duha . svetoga
 5. i ona . pokriti ga će . plaĉemь . svoiemь
 6. znai . da . carkva . svete . marie . de lorite . bila ie . kamara
 7. ôd kuće . ôd dievice . marie . maike . našega . gospodina . isuka-
 8. rsta . koja . kuća . bi . u stranahь . ieruzalemsciehь . ôd judeie
 9. u gradu . galileiskomu . koi se . zove . nazaretь . i u toi . kamari
 10. porodi . dievica . maria . i tui se . iestь . ôdgoila . i ôd anđe-
 11. la . gabriela . ovdie . navieĉena . i takođe . u toi . kamarici
 12. hrani . isukarsta . sina . svoga . dokle . dođe . na etatь . ôd dv-
 13. anaiste . godiĉa . poslie . uzišastja . našega . gospodina . isu-
 14. karsta . na nebesiehь . osta . a blažena . dievica . maria . na
 15. zemli . s apostoli . i s ostaliemi . učenici . božiemi . koi . vi-
 16. deći . da . mnogo . stvari . božastveniehь . bieše se . učinilo

1 Rešetar pogrešno ispisuje »prinešena«, umjesto »prinošena«. (1926: 119)

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3