Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

38v

 1. veomi . i niĉa . ne reče . i reče . nemu . anđeo . govori . brate
 2. sve . o bogu . i nauči ga . anđeo . sve . o božiehь . riečehь . govori-
 3. ti . i reče . nemu . anđeo . onizi . orao . iere bo . bieše . isti . vr-
 4. agь . i htieše te . vratiti . i u toizi . zemli . pribiva . abramь
 5. petnaiste . lieta . tui . pribiva . i tui . dođe . k nemu . otacь . ne-
 6. govь . i bratь . negovь . lotь . i tui . uze . abramь . saru . ženu
 7. svoju . i dođe . anđeo . ka . abramu . i reče mu . iziti . ôd teizi . zemle
 8. i pođe . u zemlu . haladinsku . tui bo ti e . rekao . g(ospo)d(i)nь . živieti
 9. i usta . abramь . svoiomь . ženomь . saromь . i sa bratomь . loto-
 10. mь . i pođe . u zemlu . haladinsku . i reče . abramь . svoioi . ženi . sa-
 11. ri . slušai me . saro . iere si . ti . mnogo . liepa . i ja samь . mnogo
 12. grubь . nemoi . reći . iere mi si . žena . iere me će . tebe . ciećь . ub-
 13. [i]ti . nu . reci . brat mi . iestь . i kazaše . caru . i rekoše mu . do-
 14. šao . iestь . čoviekь . ôd zemle . haladinske . ima . sestru . sobo-
 15. mь . mnogo . liepu . i dozva . carь . abrama . i saru . i reče . abramu
 16. ĉo ti e . sara . žena . tai . i ôdgovori mu . sara . brat mi . iestь
 17. i carь . zapovidie . da imь . dadu . hranu . iedanь . večerь . zap-
 18. ovidie . carь . da mu . dovedu . saru . u polaču . i tadai se . javi
 19. caru . anđeo . mihajao . darže . mačь . u rukahь . i strahomь
 20. zaprieti . nemu . govoreći . caru . ako se . ti . ženi . pravednoi
 21. hitišь . veliku ćešь . usilostь . patiti . ti . i tvoi . do-
 22. mь . tadai . reče . carь . veliciemь . glasomь . ženu . ovui
 23. da ie . ne viđu . ni . da . ulieze . u domь . moi . da . ne poginu
 24. ja . i domь . moi . i vrati se . sara . k abramu . tužaše . dokle
 25. danь . bude . i kada . danь . bi . zapovidie . dovesti . abra-

39r

 1. ma . i saru . s veliciemь . strahomь . i uprašaše . abrama
 2. govore . kaži mi . ĉo ti e . žena . tai . i abramь . reče . žena mi
 3. iestь . car mu . reče . koga . boga . vieruiešь . i abramь . reče . ie-
 4. danь . iestь . bogь . koi . iestь . satvorio . nebo . i zemlu . ca-
 5. r mu . reče . pravo ti . govoru . velikь . iestь . bogь . tvoi . i re-
 6. če . nemu . carь . kaži mi . kako . možešь . ti . nega . vidieti
 7. i abramь . reče . nemu . ne vidimь . boga . moga . i car mu . reče
 8. kako . toi . govorišь . ja ga . vidiehь . boga . tvoiega . kakô
 9. razboinika . sa m[a]čemь . stoieći . i strašno . k meni . govoraše
 10. abramь . reče . toi su . sluge . boga . moiega . car mu . reče . pra-
 11. vo ti . govoru . velikь . iestь . bogь . tvoi . dovedi . i nasь . ka
 12. bogu . tvoiemu . da . i ja . vieruju . boga . abramova . a ti . bu-
 13. di . abrame . desetinikь . o . domu . moiemu . i zapovidie
 14. carь . dati . nemu1 . mnogo . imanja . i srebra . i zlata . i učini
 15. abramь . hotienie . učitela . svoiega . amenь . amen .

(7) Počine ôd smarti Abramove

 1. Počine . od . smarti . abramove .
 2. Kako . polubi . abrama . g(ospo)d(i)nь . bogь . i po nь . anđela . posla
 3. da . vidi . kralevstvo . nebesko . u tielu . svomu . za života . svo-
 4. ga . 3 . godiĉa . prieće . smarti . abramove . posla . arhanđela
 5. po nega . da . vidi . pristolie . nebesko . i gdie će . pribivati
 6. u vieke . tui mu . milostь . dopusti . g(ospo)d(i)nь . bieše . običai . abr-
 7. amovь . da . nikada . bez gosta . niĉa . ne okusi . u domu . svomu
 8. i znahu . toi . židove . i zagradiše . sve . pute . koi . biehu

1 Rešetar je ovo prepisao kao »iemu«. (1926: 54)

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3