Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

1r

Cviet ôd krieposti1

XIX. Ôd mudrosti

 1. I vrati se . cesarь . u rimь . i zapovidie . na vratiehь
 2. dvora . svoga . pribiti listakь . u nemь . pisano . onoi
 3. Sluge . negove . mišlahu . kako bi ga . pogubili . i nagovo-
 4. riše . barbiera . negova . i obećaše mu . veliko . blago . da-
 5. ti . kada ga . uzstruže . da mu . garlo . prikole
 6. Ônь : pomisli . da mu ie . životь na [sikuru obe]ća2 se . toi
 7. učiniti . i gredieše . strugati cesa[ra pogl]eda . više
 8. sebe . nad vrata . i poče . čtieti [i pročtiev] onь . pismo . onoi
 9. i postidie se . veoma . mnaše . da . toi . ce[sa]rь zna . i da ie . to-
 10. gai . ciećь . rekao . pribiti . list[akь] oni

XX. Ôd mahnitosti

 1. I pride . prid cesara . i prikloni . koliena . govoreći . g(ospo)d(i)ne
 2. prosti mi . boga . radi [a ces]arь togai . ne znaše . i pita ga
 3. kako bi . toi . moglo . biti . onь . sve . povidie . po redu . ces-
 4. arь mu . prosti . smartь . a po . onei . sluge . posla . i zapovi-
 5. die imь . glave . izodsiecati . a potomь . posla . po filo-
 6. zopa . i ne ôdpusti ga . ôd sebe . nikamorь
 7. Ôd mahnitosti . mudri . platonь . piše . mahnitost
 8. ie3 . mnoziemi . zakonmi . nieki su . mahniti . očito . a niek-
 9. i su . mahniti . na vriemena . a toi se . zovu miesečni . a niek-
 10. i su . mahniti . ôd hudobe . a tiem ie . pomankalo . razuma
 11. i pameti . a nieki su . mahniti . činiti . svoju . stvarь . a n-
 12. e dovaršiti4 . nego . čine . kako imь . pametь . donosi
 13. I primieniti se . može . mahnitostь . k vol[u] diviem5
 14. da . po naturi . kadь . vidi . nieku . stvarь . carlenu teče
 15. na nu . kakono . mahnitь .

1 Naslov i podnaslove na margini donosimo prema Rešetarovu izdanju, gdje stoje prema navedenim usporednim primjercima Cvijeta (1926).

2 Crvotočina je uništila u nekoliko redaka pokoje slovo. Ovdje te praznine predstavljamo uglastim zagradama. Rešetar u svom izdanju provodi i rekonstrukciju prema Strohalovu izdanju iz 1916. godine (prema glagoljskim predlošcima) te prema ćiriličkom Posilovićevu izdanju iz 1701. godine.

3 U Rešetarovu prijepisu stoji »ne«. (1926: 1)

4 U Rešetarovu prijepisu stoji »nedovaršiti«. (1926: 1)

5 Kod Rešetara stoji »diviem(u)«. Dočetno »u« postavlja se zacijelo na temelju pretpostavke da je u predlošku izblijedjelo. (1926: 2)

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3