Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Odabrane stranice izvornika s prijepisom

25v

(2) Počine čtenie priekrasnoga Iôzefa

 1. Pôčine . čtenje . priekrasnoga
 2. . Iôzefa . sina . ijakobova . ôd
 3. Bješe . jakobь . i imaše . dvanaiste . sinova . prie-
 4. krasni . iozefь . i velaminь . tai . biehota . sluge . oca
 5. svoga . a ini . pasiehu . ovce . u gorahь . i reče . iozepь
 6. otcu . svomu . jakobu . neka . pođu . ka brati . moioi
 7. zaĉo . mnogo . dni . ne vidieh ihь . želie . sarce . moie . nihь
 8. da . viđu . i reče . jakobь . pođi . čedo . i barzo . opetь . dođi
 9. k menie . i uzamь . brašno . i pođe . i dođe . ka brati . svoioi . i r-
 10. eče . mirь . vamь . bratice . moja . i mirь . vamь . otca . našega
 11. jakoba . i oni . rekoše . mirь . i tebi . poniže . mi li . pastieri
 12. tvoi . iesmo . i sve . blago . oca . našega . jakoba1 . u ruci e . tvoioi
 13. i reče . iozepь . takoi . otacь . našь . jakobь . uzvolio . iestь
 14. i svećaše se . ubimo . nega . da . oblubi . otacь . našь . jakobь . na-
 15. sь . i okarvaviše . svite . negove . boiemь . i koziome . karvju
 16. i dopustite . ocu . jakobu . našemu . zvieri ga su . na gorahь . izie-
 17. le . i vargoše ga . u tamnicu . i pribiva . iozepь . sedamь . dana
 18. u tamnici . i greduće . putemь . izidoše . targovci . ieđipta-
 19. ne . i rekoše . bratja . iozepova . ieda . hoćete . sebie . roba . kupi-
 20. ti . rekoše . targovci . hoćemo . i prodaše . brata . svoga . ioze-
 21. pa . za tridesti . dinara . i reče . iozepь . bratico . zaĉo me . pro-
 22. dadoste . ni . nigda . hude . uznesohь . ni grada . prodahь . i rek-
 23. oše . bratja . iozepova . niĉare . ne daite . nemu . govoriti . ma-
 24. đionikь . iestь . omađijati vasь . hoće . i svi . hoćete . pomri-
 25. eti . i povedoše . targovci . iozepa . sardito . bijuće . i greduće

26r

 1. putemь . mimo . grobь . matere . iozepove . rahilie . i pade . ni-
 2. ca . na grobь . i reče . o mati . moja . rahilie . ne vidiš li . suza . moi-
 3. ehь . i gorkosti . moie . kako . bratja . moja . a sinove . tvoi . pro-
 4. daše . mene . targovcemь . ieđiptanomь . i rekoše . targovci
 5. ieđiptane . uistinu . ovi . robь . mađionikь . iestь . omađija-
 6. ti nasь . hoće . i svi . hoćemo . pomrieti . i povedoše . iozepa . sa-
 7. rdito . bijuće . i privedoše ga . u zemlu . faraunovu . i prodaše
 8. ga . hariju . knezu . i vidie . priekrasnu . liepotu . i prida mu
 9. vasь . dvorь . svoi . u ruke . iozepove . i harie . pojamь . otroke
 10. i pođe . na voisku . i žena . harieva . vidievši . priveliku . liep-
 11. otu . iozepovu . i upade se . na nь . i reče . iozepu . budi . sa mnomь
 12. a ja . stvoru . tebe . gospodina . velika . i reče . iozepь . ne satvoru
 13. togai . gospodinu . momu . hariu . ja mu . robь . kuplenь . iesamь
 14. a onь . pridao . vasь . svoi . domь . u ruke . moie . i ona . reče . iozepu . budi
 15. sa mnomь . toi . ako se . muža . moga . boišь . da ga . ja . ubiju . i ti . bud-
 16. ešь . svemu . domu . negovu . g(ospo)d(i)nь . i reče . iozepь . ne satvoru . gospodinumomu . u vieke . togai . i pođe . iozepь . u ložnicu . svoju . i dođe . gospo-
 17. đa . u ložnicu . k iozepu . i uhiti . za plašь . iozepa . i varže . plaĉь
 18. iozepь . i pobieže . gospođa . osta . biedna . i rekoše . grede . harie
 19. gospođa . izide . priema . nemu . plačući . i reče . harie . ĉo . pla-
 20. češь . ženo i ona . reče . tvoi . prielubleni . iezepь . hotijaše
 21. mene . sebie . ženu . imati . i reče . harie . neka . iznađemo . ženo
 22. i reče . gospođa . ovo . negovь . plaĉь . i vargoše . iozepa . u tamni-
 23. cu . i u tamnici . bieše . sluga . i stonikь . cara . farauna . ôd tri-
 24. lieta . iedno . jutro . usta . sluga . i stonikь . i reče . stonikь

1 Rešetar je u prijepisu ispustio ovu riječ. (1926: 37)

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3