Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Kristian Paskojević

Staroslavenski institut, Zagreb

Grafija pisarskih ruka Libra od mnozijeh razloga

Libro od mnozijeh razloga, rukopisna knjiga nastala u Dubrovniku 1520. g., karakteristična je po šarolikom sadržaju i izboru tema koje obuhvaća (dijelovi evanđelja, poučne legende, molitve, pa čak i dijelovi horoskopa i sanjarice). Osim toga, kako je Libro sastavljen od više dijelova (preciznije njih 5) naknadno povezanih u jednu cjelinu/zbornik, ne iznenađuje činjenica kako su pojedine dijelove Libra pisale različite pisarske ruke. Milan Rešetar, čije je intenzivno istraživanje ovog kulturnog blaga urodilo i opsežnim paleografskim istraživanjem s ćiriličkim transliteracijama, spominje tri glavne pisarske ruke i četvrtu koja je uglavnom dodavala naslove pisane crvenom tintom, a uz to još i dvije mlađe ruke koje su dopunjavale prazan prostor što je ostao na kraju pojedinih dijelova rukopisa (REŠETAR 1926: XII –XIII.). Ukoliko pribrojimo i te dvije mlađe ruke koje su unosile neke manje dopune, dolazimo do broja od čak 6 različitih pisarskih ruka, odnosno pisara koji su sudjelovali u stvaranju ovog jedinstvenog spomenika književne kulture.

Glavna zadaća ovog paleografskog istraživanja je analiza grafije navedenih pisarskih ruka (pisara) i komparacija slovnih oblika s ciljem identifikacije razlika/sličnosti između svih pisarskih ruka/pisara s naglaskom na pojedine grafijske karakteristike u smislu morfologije pojedinih slovnih oblika. Još jedna bitna zadaća istraživanja je i prepoznavanje mogućih poveznica između pisara i različitih tipova pisma (primjerice, približava li se pojedini pisar grafijom ustavnom tipu pisma ili kurzivu? Iako je jasno kako svi navedeni pisari pišu ćiriličkom minuskulom, ovakve razlike ne smiju biti do kraja isključene).

Kristian Paskojević

Old Church Slavonic Institute, Zagreb

Variations in the scribal practice of the hands in Libro od mnozijeh razloga

Libro od mnozijeh razloga, a manuscript created in Dubrovnik in 1520, is characterised by its varied content and selection of topics (parts of the Gospel, instructive legends, prayers, and even parts of the horoscope and interpretations of dreams). Aside from this, as the book is composed of five parts that were later combined into a single miscellany, it is unsurprising that certain parts of Libro od mnozijeh razloga were written by different hands. Milan Rešetar, whose intensive research into this piece of cultural heritage resulted in comprehensive palaeographic research and Cyrillic transliterations, mentions three main hands, as well as a fourth which mostly added titles written in red ink. He also notes two more recent hands that filled in empty spaces at the end of certain parts of the manuscript (Rešetar 1926: XII–XIII). If we include the two more recent hands that introduced small additions, a total of six different scribes participated in the creation of this unique monument of literary culture.

The main task of this palaeographic research is to analyse the graphemics of these hands (scribes) and compare their letter forms in order to identify differences or similarities between all of them, with a particular forus on indicidual graphemic characteristics as regards the morphology of individual letter forms. Another important task of this research is to identify possible connections between the scribes and various types of script (e.g. do the letter forms of any of the hands tend towards uncial or cursive? Although all hands clearly wrote in Cyrillic minuscule, the presence of such differences cannot be fully excluded).

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3