Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Barbara Lomagistro

Sveučilište u Bariu

Pismo Libra od mnozijeh razloga u okviru pisarske djelatnosti u Dalmaciji

U radu se prvenstveno analiziraju paleografske i kodikološke oznake Libra od mnozijeh razloga. Ispitivanje se posebno oslanja na dostignuće suvremenije paleografske metode prema kojima se pojam minuskule odnosi na strukturu slova koja se uključuju u četverolinijskoj shemi redaka, dok se pojam kurzivnosti odnosi na način pisanja, tj. na manje-više izrazita sklonost prema spajanju pojedinih poteza slova i/ili spajanju slova među sobom. Inače rečeno, minuskula naznačuje ustroj pisma dok kurziv (ili brzopis) naznačuje proces pisanja. Međutim, treba uzeti u obzir da spajanje poteza i slova u toku vremena uzrokuje i znatne promjene nekih slovnih oblika. Prema tome, kurzivnost djeluje kao jedan od najglavnijih činilaca paleografskog razvitka. Odatle proizlazi da se pojmovi minuskule i kurziva ne poklapaju, a sklapanje minuskulnog ustroja s raznim stupnjevima kurzivnosti dovede do raznovrstnih rezultata. Libro od mnozijeh razloga pruža zgodnu priliku da se proučavaju neke takvim obrazom dostignute vrste ćiriličke minuskule – kaligrafske, malo kurzivne, sasvim kurzivne – kojima su se služili razni pisari u određenom razmaku vremena, i njihova uloga u pisanoj kulturi Dalmacije koja, kako je poznato, počiva na temeljitoj višepismenosti.

Dakle rad razmatra i fenomenologiju minuskulne ćirilice u okviru paleografskog razvitka toga pisma u Dalmaciji i u susjednim ćiriličkim kulturama i istodobno njezinu funkcionalnost u vezi s latiničkom i glagoljičnom pismenošću. Na temelju takvog razmatranja i vodeći računa o nekim kodikološkim podatcima Libra (posebice o signaturama svezaka), pokušava se iznijeti novu hipotezu o nastanku ovog zanimljivog zbornika.

Barbara Lomagistro

University of Bari

The script of Libro od mnozijeh razloga within the framework of scribal activity in Dalmatia

his paper primarily analyses the palaeographic and codicological characteristics of Libra od mnozijeh razloga. This research relies especially on the achievements of modern palaeographic methods, according to which the concept of minuscule script relates to the structure of letters included in a four-line system, while the concept of cursiveness relates to the degree to which particular letter strokes or letters are joined during the writing process. In other words, minuscule indicates the structure of the script, while cursive indicates the writing process. However, it must be taken into consideration that the merging of strokes and letters eventually resulted in significant changes to some letter forms. Thus, cursiveness acts as one of the main factors in palaeographic development. It follows that the concepts of minuscule and cursive do not overlap; connecting a minuscule structure with various degrees of cursiveness leads to various results. Libro od mnozijeh razloga offers a good opportunity to study some such forms of Cyrillic minuscule (calligraphic, slightly cursive, fully cursive) resulting from this connection, which were used by various scribes across a particular time period, as well as their role in Dalmatian written culture, which was founded on multiple scripts.

This research thus also examines the phenomenology of minuscule Cyrillic script within the framework of the script's palaeographic development in Dalmatia and in neighbouring Cyrillic cultures, while also examining its functionality as related to Latin and Glagolitic literacy. This research lays out a new hypothesis on how this interesting collection was created on the basis of the aforementioned considerations some codicological data from Libro od mnozijeh razloga (especially the signatures of the volumes).

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3