Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Dolores Grmača

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Usporedba hagiografija u Libru i u Dubrovačkim legendama

Tekstovi dubrovačke srednjovjekovne lijepe književnosti vrlo su rijetki, a iznimke su dva važna rukopisna kodeksa Libro od mnozijeh razloga i Dubrovačke legende koji su nesumnjivo nastali prema starijim predlošcima te spadaju u rijetke primjere dubrovačke medijevalne proze. Premda su pisani različitim medijima, Libro ćirilicom, a Dubrovačke legende latinicom, oba su nastala u približno isto vrijeme tijekom 16. stoljeća na području Dubrovačke Republike. U fokusu ovog istraživanja bit će tekstovi iz tih kodeksa koji su generički primarno derivirani iz svetačko-religiozne literature, ali sadrže i popularne elemente karakteristične za svjetovnu fantastičnu i romanesknu prozu. U Dubrovačkim legendama to je Život blažene Rosane te svetačke legende kojima se veliča askeza i eremitski život: Život svete Marije, Život svete Eufrosine, Život svete Pelagije, Život svete Marije Egipatske. U Libro od mnozijeh razloga također su inkorporirane romaneskne hagiografije koje okupljaju svece različitih sudbina iz udaljenih krajeva, poput sv. Ivana Zlatoustog, sv. Jurja i sv. Julijana. Takav pak izbor uzbudljivih fabula nesumnjivo je odraz usklađenosti s očekivanjima naručitelja i recipijenata kojima su namijenjene, odnosno čitateljskih zajednica u čijem kontekstu nastaju. Stoga će se posebna pozornost posvetiti analizi različitih modela svetosti s obzirom na prilagođavanje ciljanoj publici te sličnostima i razlikama koje se mogu uspostaviti između modela muške i ženske svetačke beletristike, poput pripovjedačevih stavova i njegove aksiologije, narativnih strategija, prozopografije svetačkih likova i sl.

Dolores Grmača

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

A comparison of hagiographies in Libro od mnozijeh razloga and the Dubrovnik Legends

Mediaeval prose texts from Dubrovnik are very rare, the exceptions being two important manuscript codices – Libro od mnozijeh razloga and the Dubrovnik Legends, which were undoubtedly created after older exemplars. Although written in different media, the Libro in Cyrillic script and the Dubrovnik Legends in Latin script, they were both written in the Republic of Ragusa during roughly the same part of the 16th century. This research will focus on generic texts from these codices that were primarily derived from religious literature, but which also contain popular elements typical of secular fiction and Romanesque prose. The texts at hand from the Dubrovnik Legends are Život blažene Rosane and legends of saints whose ascetic, hermetic lifestyle is glorified: Život svete Marije, Život svete Eufrosine, Život svete Pelagije, Život svete Marije Egipatske. Libro od mnozijeh razloga also incorporates Romanesque hagiographies, which bring together saints with varying fates from distant lands, such as St. John Chrysostom, St. George, and St. Julian. This selection of exciting stories is undoubtedly a reflection of compliance with the expectations of the patrons who ordered the books and the recipients they were intended for – in other words, the reading community within the context of which they were written. Special attention shall thus be paid to an analysis of various models of saints with regard to how the books were accommodated to their target audience, as well as to similarities and differences between the models of male and female hagiographies, such as the narrator's opinions and values, narrative strategies, the prosopography of saints, etc.

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3