Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.
Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520.

Sadržaj

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3

Vuk-Tadija Barbarić

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Usporedba grafijskih rješenja u četirima šesnaestostoljetnim ćiriličnim rukopisima dubrovačke provenijencije

Analiza i usporedba grafijskih rješenja provest će se na sljedećim četirima ćiriličnim štokavskim rukopisima za koje je poznato da su nastali na dubrovačkom području ili su u vezi s Dubrovčanima: 1. Libro od mnozijeh razloga dovršen 1520. godine; 2. Dubrovački dominikanski lekcionar pisan približno 1520. godine; 3. Lajpciški lekcionar nastao u trećoj četvrtini 16. stoljeća; 4. Ortus anime pisan 1567. godine vjerojatno u beogradskoj koloniji dubrovačkih trgovaca.

Lekcionari su najvećim dijelom ispunjeni biblijskim čitanjima, prilagođenima dubrovačkom području iz Lekcionara Bernardina Splićanina, dok su ostala dva teksta heterogena po sadržaju. No sve ih povezuju na početku navedene karakteristike, od kojih je za naše potrebe najvažnije to da je riječ o rukopisnoj ćirilici šesnaestoga stoljeća.

O sličnostima i razlikama među grafijama navedenih rukopisa govorit će se i na osnovi literature i na osnovi vlastitih istraživanja te će se one pokušati i objasniti. Očekivano je da će najviše riječi biti o bilježenju palatalnih glasova koje danas uobičajeno zapisujemo lj /ļ/i nj /ń/, ali kontrastivna analiza obuhvatit će pisanje i svih ostalih glasova kod kojih se ustanovi postojanje razlike među rukopisima ili unutar dijelova pojedinoga rukopisa.

Ključne riječi: grafija, kontrastivna analiza, Libro od mnozijeh razloga, Dubrovački dominikanski lekcionar, Lajpciški lekcionar, Ortus anime

Vuk-Tadija Barbarić

Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb

A comparison of graphemic solutions in four 16th-century Cyrillic manuscripts from Dubrovnik

Graphemic solutions will be analysed and compared in the following four Cyrillic Štokavian manuscripts known to have been written in Dubrovnik or to be connected to its citizens:  1. Libro od mnozijeh razloga, completed in 1520; 2. the Dubrovnik Dominican Lectionary, written around 1520; 3. the Leipzig Lectionary, written between 1575 and 1600; 4. Ortus anime, written in 1567, likely in a colony of traders from Dubrovnik in Belgrade.

The lectionaries are filled with biblical readings from the Čakavian Lectionary of Bernardin of Split altered to suit the dialect of Dubrovnik, while the other two texts feature heterogeneous content. However, all of these texts are connected in that they were created in Dubrovnik, use the dialect of Dubrovnik and its unique 16th-century Cyrillic script.

The similarities and differences between the graphemics of these manuscripts will be discussed and interpreted on the basis of the literature, as well as on the basis of the author's own research. The majority of the analysis will involve the marking of palatal phonemes, which are today usually written lj /ļ/ and nj /ń/, however a contrastive analysis will also encompass the writing of all other phonemes that display differences between manuscripts or within an individual manuscript.

HAZU

Pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

23. listopada 2020, Knjižnica Filozofskog fakulteta Svučilišta u Zagrebu, Ul. Ivana Lučića 3